head Wzór odstąpienia od umowy

Pouczenie:

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Adresat:

Castor Drukarnia i Wydawnictwo M.Bryła, W.Lipiński Sp.j.

Ul. Łokietka 119

31-263 KRAKÓW

 

Ja/My (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy:                             ………………………………………………………………….

Imię nazwisko konsumenta(-ów):               ………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów):                          ………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów):                         ………………………………………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.