head Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl, przez: Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod 31-263. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780, zwaną dalej: „Castor”.

§1

 • 1.1 Dane osobowe przekazywane przez klientów www.castor.pl oraz www.castorland.pl są przetwarzane przez Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna z siedzibą w Krakowie. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane: a) w celu realizacji umowy, b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Castor.
 • 1.2 Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • 1.3 Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.castor.pl oraz www.castorland.pl w zakładce "Twój Profil". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Sklep internetowy działający pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl prowadzony jest przez Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod 31-263. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780.1.4 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

 • 2.1 Castor świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:
  • 2.1.1 zawieranie umów sprzedaży wysyłkowej puzzli i gier planszowych,
  • 2.1.2 forum,
  • 2.1.3 katalog dostępnych puzzli i gier planszowych,
  • 2.1.4 informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Castor.
 • 2.2 Szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem stron internetowych określone zostały w Regulaminie sprzedaży on-line puzzli i gier planszowych.
 • 2.3 Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Castor.

 

§3

 • 3.1 Z Usługi może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
 • 3.2 Korzystanie z usług 2.1.2 - 2.1.4, o których mowa w § 2, jest bezpłatne.

§4

 • 4.1 Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Castor możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • 4.1.1 zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu.
  • 4.1.2 w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 5 lub nowszego, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
 • 4.2 Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
 • 4.3 Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja i umożliwienie instalacji oraz odczytu plików cookies.
 • 4.4 Castor nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.

 

§5

 • 5.1 Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez Castor w celu naruszającym obowiązujące prawo.

 

§6

 • 6.1 Korzystający z usługi Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Castor nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez usługobiorców w usłudze Forum.
 • 6.2 Niedopuszczalne jest umieszczanie przez usługobiorców na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 • 6.3 Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez usługobiorców na Forum przekazów reklamowych.
 • 6.4 Castor zastrzega sobie prawo do usunięcia z Forum wybranych wiadomości bez podania przyczyn.

 

§7

 • 7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Castor usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres siedziby Castor w Krakowie, ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków.
 • 7.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • 7.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Castor niezwłocznie, w kolejności wpływania.
 • 7.4 O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

 

§8

 • 8.1 Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Castor jest prawo polskie. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.